Opšti Uslovi

/
Opšti Uslovi

OPŠTI USLOVI ČLANSTVA

Dušan Gaćić PR Umetničko stvaralaštvo Beo Art House – BAH Beograd

I Uvod.

Ovi Opšti uslovi članstva (u daljem tekstu označeni i kao: Opšti uslovi ili Uslovi) definišu uslove poslovanja hobi centra Beo Art House – BAH (u daljem tekstu Hobi centra) sa fizičkim licima koja pohađaju kurseve i radionice u organizaciji Hobi centra (u daljem tekstu Član ili Članovi). Ovim Opštim uslovima definišu se svi odnosi između Hobi centra i članova.

Uplatom članarine i pohađanjem programa koji su plaćeni, Član se u celini saglašava sa sadržinom i primenom ovih Opštih uslova Hobi centra, na sve odnose između Hobi centra i Člana u vezi sa izvršenom uplatom članarine i načinom pružanja Usluga, osim ukoliko je pisanim putem između Hobi centra i Člana izričito drugačije dogovoreno. Ovim Opštim uslovima definišu se i prava i obaveze Člana prema Hobi centru, a u vezi sa pohađanjem radionica i kurseva koje organizuje Hobi centrar.

Ovim Opštim uslovima definišu se:

-Opšti uslovi članstva i korišćenja Usluga hobi centra;

-Rešavanje reklamacija Članova;

-Pravo Člana na odustanak od Članstva i druga prava Člana;

-Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Članova;

-druga pitanja od značaja za članstvo.

II Definicije.

Za potrebe ovih Uslova sledeće reči i izrazi imaće značenje definisano ovde:

 1. a) Hobi centar – Dušan Gaćić PR Umetničko stvaralaštvo Beo Art House – BAH Beograd-Vračar, preduzetnička radnja osnovana i registrovana u skladu sa propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u ulici Internacionalnih brigada 74, Beograd – Vračar, matični broj: 64476319, PIB: 109858786, čija je pretežna registrovana delatnost 9003 Umetničko stvaralaštvo. Kontakt: 0601951951
 1. b) Član – fizičko lice koje od Hobi centra kupuje Usluge / Paket koje pruža Hobi centar;
 1. c) Usluge / Paket – Paket radionica ili Usluga podrazumeva Pojedinačne časove, pakete od 4 časa, pakete od 8 časova, poklon vaučere za radionice i sve ostale vidove pohađanja radionica i kurseva koji se mogu naći u ponudi Hobi centra
 1. d) Članska karta – Lično i neprenosivo sredstvo identifikacije Člana kod Hobi centra izdata u papirnom, odnosno plastificiranom obliku.

III Opšti uslovi kupovine i korišćenja Usluga.

Ovim delom Uslova regulišu se uslovi pod kojima Hobi centar prodaje, a Član kupuje i koristi Usluge / Pakete Hobi centra.

Uplatom određenog Paketa radionica (u daljem tekstu Paket ili Usluga), bilo gotovinski ili bezgotovinski, posetilac Hobi centra stiče status Člana Lloyalty kluba Hobi centra u naznačenom Periodu predviđenom za iskorišćenje uplaćenog Paketa. Hobi centar ni na koji način ne snosi odgovornost ukoliko Član iz razloga koji se tiču Člana lično ne bude iskoristio kupljeni Paket i nije dužan refundirati Članu plaćeni iznos na ime kupovine Paketa u celini ili u određenom procentu. Ovim se svakako ne uskraćuje pravo Članu da iz objektivnih  Nepredviđenih razloga (viša sila, situacije u kojima rad Hobi centra nije bio moguć, elementarne nepogode, vanredno stanje itd) zahteva povrat uplaćenog iznosa u celini ili dela iznosa, ukoliko je određeni deo paketa iskorišćen. Takođe, u slučaju Nepredviđenih razloga Hobi centar je u mogućnosti da predloži produženje važnosti Paketa i roka za njegovo korišćenje ili povrat novca, pri čemu Član odlučuje o tome koje će rešenje izabrati.

Period predviđen za realizaciju Paketa iznosi 6 nedelja od dana kupovine Paketa, osim ukoliko nije izričito drugačije naglašeno u Pismenoj ponudi (na web stranici Hobi centra ili u nekom od štampanih ili digitalnih medija).

Član, takođe, ima mogućnost da prilikom kupovine određenog Paketa naznači da isti želi da koristi u vremenskom periodu dužem od 6 nedelja, pri čemu Hobi centar zadržava pravo da uslove Člana prihvati ili odbije. U slučaju prihvatanja takvih uslova, Članu će biti izdata potvrda u vidu Članske kartice, u kojoj će biti upisan željeni rok za iskorišćenje Paketa.

Član ima pravo da korišćenje Paketa, u roku predviđenom za iskorišćenje, prenese na treće lice, u slučaju sprečenosti da radionice iz Paketa nije u mogućnosti da koristi lično, pri čemu se na treće lice prenose sva prava i obaveze predviđene ovim Opštim uslovima.

Paket podrazumeva vrstu ugovorne obaveze, u kojoj se Član obavezuje da će u navedenom periodu pohađati kurseve ili radionice za koje je platio, iz kog mu razloga Hobi centar odobrava nižu cenu pojedinačnih časova, a Hobi centar se obavezuje da će po navedenoj ceni pružiti Članu pravo da pohađa plaćene kurseve ili radionice. S tim u vezi, ukoliko Član u jednom momentu želi da prekine korišćenje Paketa, u mogućnosti je to da uradi samo u toku trajanja paketa, pri čemu će Hobi centar obračunati punu vrednost iskorišćenih radionica i oduzeti od ukupno uplaćene povlašćene cene i razliku vratiti Članu. Ukoliko Član ne iskoristi pravo da traži i preuzme novac u vremenu trajanja Paketa (6 nedelja od dana uplate), Hobi centar nije u obavezi da nakon isteka trajanja Paketa izvrši povrat novca Članu.

Član pismenim putem (e-mail ili pošta) podnosi zahtev za povrat sredstava, a Hobi centar o zahtevu odlučuje u roku od 5 radnih dana i pismenim putem obaveštava Člana o rešenju zahteva i daljim koracima.

Član takođe može zahtevati da mu se, umesto refundacije produži mogućnost iskorišćenja Paketa, a o zahtevu će Hobi centar odlučiti takođe u roku od 5 radnih dana i pismenim putem obavestiti Člana o rešenju zahteva.

Radionice i kursevi Hobi centra mogu se pohađati na način definisan internim pravilima Hobi centra. Član pohađa radionice na svoju odgovornost i Hobi centra ne odgovara za zdravstveno stanje Člana, kao i za eventualne povrede, nastale neprimerenim ili nepažljivim ponašanjem Člana. Član je upoznat o potrebi savetovanja sa predavačima Hobi centra, vezanim za korišćenje alata i pribora za rad, kao i svog ostalog inventara Hobi centra, pre pristupanja korišćenju pribora i opreme Hobi centra.

Član izjavljuje da je svojevoljno, na isključivo svoju odgovornost, pristupio korišćenju usluga Hobi centra i korišćenju pribora, opreme i objekta pod pretpostavkom postojanja rizika od povređivanja ili neželjenih dejstava materijala koji se koriste u Hobi centru na kožu i sluzokožu. Materijali koji se korsite u Hobi centru pretežno su bezbedni za korišćenje i nemaju nikakvih ograničenja, ali postoje lepkovi, boje i hemikalije koje su toksične i koriste se u umetnosti kao supstance koje nemaju adekvatnu ekološku zamenu.

Član je saglasan i upoznat sa činjenicom da Predavači u Hobi centru nemaju iskustva u dijagnostifikovanju, pregledu i tretiranju bilo kakvih medicinskih stanja, stoga je potrebno da prilikom dolaska u Hobi centar naglase ukoliko imaju određenih zdravstvenih poteškoća ili problema, a predavači zadržavaju diskreciono pravo da, ukoliko smatraju da postoji određeni rizik po zdravlje usled rada sa materijalom, zamole Člana ne koristi određene supstance ili čak, u ekstremnim slučajevima napuste radionicu.  Takođe, Član se slaže da neće prisustvovati radionicama u slučaju bilo kojeg medicinskog stanja koje uključuje otvorene rane, povrede, infekcije, bolesti i nemogućnost održavanja lične higijene.

Kupac je saglasan da opremu, materijal, alate i inventar Hobi centra koristi na sopstvenu odgovornost kao i da na sopstvenu odgovornost učestvuje u bilo kojoj aktivnosti, kursu, programu ili nekom drugom trenutno ili buduće dostupnom programu.

Član je saglasan da će se pridržavati svih pravila ponašanja i odredbi o kućnom redu istaknutim u Hobi centru, počev od momenta početka korišćenja Usluga.

Član je upoznat da Hobi centar ne odgovaraju za gubitak ili krađu ličnih stvari. Hobi centar i Predavači u Hobi centru nisu odgovorni za lične stvari i dragocenosti Člana.

Član je upoznat da je unošenje alkohola, droge i drugih nedozvoljenih sredstava i supstanci, uključujući i oružje, u prostorije Hobi centra, kao i pušenje u svim prostorijama zabranjeno, te da će Hobi centar svaku nezakonitu aktivnost prijaviti nadležnim državnim organima.

Ako se utvrdi da je Član prilikom boravka u prostorijama Hobi centra učinio neku od navedenih aktivnosti ili bio nasilan ili da je pretio drugim članovima ili Predavačima, biće momentalno izbačen i isključen iz članstva, bez obaveze Hobi centra na vraćanje uplaćenog iznosa Paketa ili plaćanja bilo kakve druge naknade isključenom Članu.

Član izjavljuje da je upozoren da će u slučaju izvršenja krivičnog dela krađe, uništenja i oštećenja tuđe stvari kao i u slučaju izvršenja bilo kog drugog krivičnog dela biti u najkraćem roku prijavljen nadležnim državnim organima.

Član izjavljuje da je upoznat sa okolnošću da će Hobi centar, u slučaju prouzrokovanja štete od strane Člana i/ili postojanja bilo kakve građansko pravne odgovornosti Člana, sva svoja prava ostvariti koristeći se svim raspoloživim pravnim sredstvima.

Član je upoznat da će u slučaju da prekrši bilo koje od navedenih pravila kao i pravila ponašanja istaknutih na vidljivom mestu, Hobi centra raskinuti ovaj ugovor sa Članom, bez obaveze da Članu vrati plaćeni iznos članarine u celosti ili delimično.

Član izjavljuje da je upoznat sa okolnošću da se prostor Hobi centra snima bezbednosnim kamerama, te da će snimci, po nalogu, biti dostavljeni nadležnim institucijama u skladu sa zakonom.

Član izjavljuje da će se blagovremeno upoznati sa svim drugim pravilima ponašanja koja je Hobi centar istakao na vidljivo mesto.

Kupovinom Paketa, Član prihvata da Hobi centar može koristiti njegove lične podatke u svrhe pravilnog i potpunog izvršenja ugovornih obaveza, kao i u marketinške i statističke svrhe, a u skladu sa odredbama navedenim Opštim uslovima prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka članova, koji predstavljaju sastavni deo ovih Opštih uslova. Opoziv Člana da se njegovi lični podaci koriste u marketinške i statističke svrhe ni na koji način ne može predstavljati razlog za prestanak pružanja Usluga uplaćenih kod Hobi centra.

 IV Rešavanje reklamacija Članova.

Ovim delom Opštih uslova se, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, reguliše način izjavljivanja reklamacije, mesto prijema i način postupanja Hobi centra po reklamacijama primljenim od strane Članova, kao i uslovi koji se odnose na ostvarivanje prava Člana kao korisnika Usluge po osnovu saobraznosti pruženih Usluga.

 

 1. Način izjavljivanja reklamacije. Članovi mogu reklamacije u vezi ugovorenih i plaćenih Usluga podnositi Hobi centru putem elektronske ili obične pošte u bilo koje vreme ili u poslovnim prostorijama Hobi centra svakog dana u toku trajanja radionica. Predavači predstavljaju lica ovlašćena za prijem reklamacija. Reklamacije se mogu podneti na jedan od sledećih načina:

-Usmeno, u kom slučaju će Predavači doneti odluku u datom trenutku da li je potrebna i pismena reklamacija;

-Pisanim putem na reklamacionom obrascu u Hobi centru;

-Putem pošte na adresu Beo Art House – BAH, Internacionalnih brigada 74, Beograd-Vračar;

-Elektronskim putem na mail adresu info@bah.edu.rs;

Plaćene Usluge se mogu reklamirati samo uz dostavu na uvid članske karte. Hobi centar je dužan da Članu kao potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija.

Rok za odlučivanje po reklamaciji. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Članu na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Hobi centra na reklamaciju Člana kao potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Člana i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Hobi centar je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Člana. Ukoliko Hobi centar iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Člana kao potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Člana i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Odgovornost Hobi centra i prava Člana kao potrošača po osnovu nesaobraznosti pruženih usluga. Hobi centar je dužan da Članukao potrošaču pruži Uslugu koja je saobrazna ugovorenoj.

Usluga nije saobrazna ugovorenoj ako:

-po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je Hobi centar pre zaključenja ugovora dao oglasom ili na drugi sličan način;

-ne odgovara opisu koji je Hobi centar dao u toku pružanja Usluge pod uslovom da je to moglo da utiče na odluke Člana;

-nema posebna svojstva koja je zahtevao Član, a koja su Hobi centru bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora;

-nema redovna svojstva usluga iste vrste;

-ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja Hobi centra u pogledu posebnih svojstava usluge, a naročito ako su učinjena oglasom;

Hobi centar nije odgovoran za nesaobraznost usluge ako:

-nije znao ili nije morao da zna da je treće lice u njegovo ime dalo opis Usluga pre zaključenja ugovora oglasom ili na drugi slučan način;

-je opis koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime i po ovlašćenju Trgovca na odgovarajući način blagovremeno ispravljen.

-usluga ne odgovara nerealnim očekivanjima, koja nisu osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja Hobi centra u pogledu posebnih svojstava Usluge, kao i u slučaju pogrešnog tumačenja oglasa i uslova ugovora od strane Člana.

Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, Član kao potrošač može da zahteva od Hobi centra da izvrši, odnosno da mu omogući pružanje Usluga saobraznih ugovorenima.

Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za Hobi centar, Član može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.  Član kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost Usluge neznatna.

Ako Usluga nije saobrazna ugovorenoj, na prava Člana kao potrošača i odgovornost Hobi centra shodno se primenjuju prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe definisana zakonom koji uređuje prava potrošača.

Ako se u toku pružanja usluge utvrdi da se Hobi centar ne pridržava uslova iz ugovora, odnosno da Hobi centar iste ne vrši u skladu sa ugovorom usled čega nastane opasnost da izvršena usluga bude nesaobrazna ugovorenoj, Član kao potrošač može upozoriti Hobi centar na te okolnosti i odrediti primeren rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Ako do isteka navedenog primerenog roka Hobi centar ne postupi po zahtevu Člana kao potrošača, Član može raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete.

Ako je očigledno da Hobi centar ne može pružiti saobraznu Uslugu u roku koji je bitan element ugovora, Član kao potrošač može:

-raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;

-zahtevati povrat uplaćenih sredstava.

Ako Hobi centar kasni sa izvršenjem Usluge u odnosu na ugovoreni rok koji nije bitan element ugovora, Član kao potrošač koji nema interes za izvršenje usluge posle proteka ugovorenog roka može:

-raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;

-zahtevati povrat uplaćenih sredstava.

Član kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna.

V Pravo Člana na odustanak od Ugovora.

Član ima pravo na odustanak od Usluga u slučaju da o tome obavesti Hobi centar pre započinjanja korišćenja usluga, pri čemu ima pravo na povrat uplaćenih sredstava, umanjenih za iznos bankarskih provizija i ličnih troškova Hobi centra nastalih u slučaju štampanja, izdavanja potvrde, članske karte i drugih troškova vezanih za samu prodaju Usluge.

U slučaju da se Član koristi pravom na odustanak od Ugovora nakon započinjanja korišćenja Usluga, Hobi centar je ovlašćen da Članu naplati, a Član je dužan da Hobi centru plati iznos koji je srazmeran izvršenim Uslugama do momenta kada je Član obavestio Hobi centar o ostvarivanju prava na odustanak od Ugovora, u skladu sa članom 35 stav 6 Zakona o zaštiti potrošača.

Član nema pravo na odustanak od Ugovora nakon što je Usluga u potpunosti izvršena, tj Paket iskorišćen.

VI Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Članova.

 1. Privatnost i poverenje Članova su veoma važni za Hobi centar, kao Rukovaoca ličnih podataka Članova. Ovo se odražava na način na koji mi kao Hobi centar prikupljamo i obrađuje podatke Članova. Član se savetuje da u potpunosti pročita odredbe ovih Opštih uslova kako bi doneo odluku koje podatke žele da podele sa Hobi centrom. Prilikom kupovine Usluga / uplate Paketa Hobi centar će prikupljati od Članova određene lične podatke, a u cilju izvršavanja obaveza koje iz takvog ugovora proističu. Sve aktivnosti Hobi centra u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka Člana biće obavljane u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti RS i drugim važećim propisima. Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom pružanja usluga, za naše marketinške aktivnosti i radi analize naših prodajnih aktivnosti, a kako bismo Vam na najbolji mogući način predstavili našu ponudu Beo Art House – BAH usluga i paketa. Marketinški alati koje Hobi centar koristi, mogu biti e-mail, sms, mms ili štampani materijal. Hobi centar kao rukovalac Vaših ličnih podataka podleže odgovornosti ukoliko bude vršio obradu Vaših ličnih podataka na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona. Takođe, imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.
 1. Pravila o zaštiti privatnosti. Hobi centar poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da zaštiti privatnost i poverljivost ličnih podataka članova koji se registruju ili na drugi način povežu sa Hobi centrom.
 1. a) Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i način njihove upotrebe. Kako bismo Vam omogućili potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim uslugama i ponudama Beo Art House – BAH usluga, uz Vašu izričitu saglasnost koju ovim putem dajete prikupljamo sledeće podatke o Vama: Vaše ime, prezime, adresu e-pošte, telefonski broj. Vaše pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Vi slobodno odlučujete da li ćete nam dostaviti Vaše podatke i koji će to podaci biti. U slučaju da ne želite da nam dostavite neki od podataka koji je neophodan za pružanje usluga, odnonsno zaključenje Ugovora (npr. ime i prezime), zadržavamo pravo da odbijemo da Vam pružimo usluge. U svakom trenutku možete tražiti da Vaše podatke ne koristimo za sprovođenje marketinških aktivnosti, odnosno radi analize naših prodajnih aktivnosti i to neće uticati na opstanak našeg ugovornog odnosa. Podaci kojima se možete identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namene osim za one za koje ste dali izričitu saglasnost.
 1. b) Treće strane. Hobi centar neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim Vaše lične podatke bilo kome bez vaše izričite dozvole, osim (i) ako ste to dozvolili u skladu s ovim Opštim uslovima kako bi dobili pristup željenim uslugama i (ili) ukoliko smo na to obavezani zakonskm propisima ili odlukama nadležnih organa. S vremena na vreme možda ćemo angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u naše ime (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup Vašim ličnim podacima u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje smo ih angažovali i koji su u skladu sa Vašim pristankom za obradu Vaših ličnih podataka, no ne smeju ih koristiti ni u koju drugu svrhu. U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga uvek sklapamo ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bismo osigurali da Vaši podaci ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa. Vaši lični podaci neće se iznositi van Republike Srbije, osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite Vaših ličnih podataka, u skladu sa Zakonom.
 1. c) Ažuriranje Vaših ličnih podataka. Hobi centru kao Rukovaocu će biti potrebna Vaša pomoć kako bi se osiguralo da su Vaši lični podaci koje ste nam dostavili ispravni i ažurni. Ukoliko želite izmeniti ili ažurirati Vaše lične podatke ili ukoliko želite da izbrišemo Vaše podatke iz naše baze, to možete učiniti pisanim putem na adresu Internacionalnih brigada 74, Beograd ili dolaskom prostorije Hobi centra. Na Vaš zahtev, mi ćemo iz naše baze podataka ukloniti sve Vaše lične podatke koje ste nam dostavili i smatraćemo da ste time jednostrano raskinuli zaključeni Ugovor sa nama, te nećemo biti u obavezi da Vam vratimo do tada uplaćeni iznos članarine / vrednosti paketa. Nakon što primimo Vaš zahtev za brisanjem ličnih podataka, nećemo više čuvati ni jedan Vaš lični podatak, osim ako je drugačije određeno propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Vaše podatke ćemo čuvati dok sa nama budete bili u ugovornom odnosu, odnosno dok budete koristili naše usluge. Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona, kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite.
 1. d) Sigurnost. Vaši lični podaci čuvaju se u lozinkama zaštićenoj bazi podataka i u obezbeđenim papirnim evidencijama dostupnim samo Hobi centru. Hobi centar kao Rukovalac Vašim podacima će preduzeti sve mere predostrožnosti (do razumne granice) kako bi se osigurala sigurnost Vaših podataka. Iako ulažemo napore u zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo Vam bezuslovno garantovati sigurnost podataka koje nam dostavljate, pa to činite na vlastiti rizik.
 1. Objavljivanje izmena Opštih uslova.Sve izmene ovih Opštih uslova Hobi centar će blagovremeno istaći u svojim prostorijama na oglasnoj tabli i/ili Vam dostaviti na Vašu e-mail adresu, a pre stupanja na snagu tih izmena. Kao i obično, ako se ne slažete s izmenama Opštih uslova, uvek imate opciju da zahtevate brisanje Vaših ličnih podataka iz naše baze.
 1. Način na koji nas možete kontaktirati.Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi Vaših ličnih podataka koje ste nam učinili dostupnim ili bilo koja druga pitanja o Beo Art House – BAH uslugma i aktuelnim ponudama možete nas kontaktirati na neki od sledećih načina:

-poštom na adresu sedišta Hobi centra, Internacionalnih brigada 74, Beograd;

-putem maila info@bah.edu.rs

VII  Na sve što nije definisano ovim Opštim uslovima, primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije i drugi propisi važeći u Republici Srbiji.

Sve sporove u vezi sa ugovornim odnosom između Hobi centra i Člana, Hobi centar i Član će nastojati da reše sporazumno. U slučaju da sporazumno rešenje spornog pitanja ne bude bilo moguće, za njegovo rešavanje nadležan će biti stvarno nadležan sud na teritoriji grada Beograda.

Ovi Opšti uslovi poslovanja Hobi centra Beo Art House – BAH doneti su i objavljeni na internet stranici bah.edu.rs dana 01.06.2017. godine, a stupaju na snagu i primenjuju se počev od dana 02.06.2017. godine.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нема производа у корпи.